Log in als Rotarian

Waterfilters voor Ethiopië

Scroll down for the English version.

Waterfilters project Ethiopië

Van 19 tot 26 november bezochten twee leden van de Rotary club Leerdam Ethiopie, om de resultaten van de waterfilter projecten te bekijken. Vele scholen en sponsors hebben zich hier in de afgelopen jaren met veel toewijding voor ingezet. Het resultaat van deze acties blijkt een bijzonder positief effect te hebben op de kwaliteit van leven in de plattelandsgebieden in Ethiopië. 

Op 21 november zijn wij, samen met mensen van de Grarbet Tehadiso Mahber  (GTM) kliniek, vanaf Addis Abeba, afgereisd naar Butajira, waar deze kliniek is gevestigd en van waaruit de waterfilters worden gedistribueerd. Hier kregen wij een uitgebreide presentatie van de werkzaamheden in deze kliniek, die zich richt op oogheelkunde, epilepsie behandeling, NKO zorg, rehabilitatie van polio verlamming en water en hygiëne. Het verbaasde ons dat zij met zo weinig middelen toch zoveel voor de lokale bevolking kunnen betekenen. In deze presentatie werd ook exact aangegeven hoeveel filters er in de verschillende dorpen in een aantal regio’s zijn geleverd in 2 projecten vanaf 2018 t/m 2022. Daarnaast hebben zij een uitgebreide survey gehouden onder de gebruikers van de filters, die een bijzonder positief beeld laat zien over de inzet en het gebruik van de filters.

Seda Gora

Op 23 november zijn we op bezoek gegaan bij een dorp waar de waterfilters in gebruik zijn, Seda Gora, met 7.055 inwoners in 2022. Daar troffen we gezinnen aan waarvan enkelen al meer dan 3 jaren de waterfilters gebruiken. In eerste instantie was men erg sceptisch, maar nadat een aantal dorpelingen een waterfilter zijn gaan gebruiken bleek de gezondheid van kinderen, vooral meisjes, er sterk op vooruit te gaan en de uitval op school sterk terug te lopen. Daardoor groeide de acceptatie snel en werd het schone water gedeeld onder de dorpsbevolking. Hierdoor maken nu tot 20 mensen gebruik van 1 waterfilter.

Op 24 november hebben we een bijeenkomst van de Rotary Club Addis Ababa Entoto bezocht. Zij zorgen voor het management van de projecten.  Ook hier werd nogmaals aangehaald dat de waterfilter projecten zo’n groot succes zijn voor de kwaliteit van leven van de mensen in de afgelegen gebieden van Ethiopië. Voor hen was dit het vlaggenschip project voor hun organisatie en zij hopen dat dit ook vanuit de Rotary in Leerdam zal worden gecontinueerd.

Door de inzet van de waterfilters in Ethiopie hebben momenteel ca. 200.000 mensen de beschikking over schoon drinkwater.

Waterfilters project Ethiopia


From the 19th until the 26th November, two members of the Rotary club Leerdam visited Ethiopia, to see the results of the water filter projects. Many schools and sponsors have dedicated themselves to this in recent years. The results of these actions appear to have a particularly positive effect on the quality of life in rural areas in Ethiopia.

On November 21, together with people from the Grarbet Tehadiso Mahber (GTM) clinic, we travelled from Addis Ababa to Butajira, where this clinic is located and from where the water filters are distributed. Here we were given a detailed presentation of the work at this clinic, which focuses on ophthalmology, epilepsy treatment, Nose-Throat-Ear care, rehabilitation of polio paralysis and water and hygiene. We were amazed to see that they can still do so much for local people with so few resources. This presentation also showed exactly how many filters have been delivered to different villages in a number of regions in 2 projects from 2018 to 2022. They also conducted an extensive survey among the users of the filters, which showed an extremely positive picture about the deployment and use of the filters.

Seda Gora

On November 23, we visited a village where the water filters are in use, Seda Gora, with a population of 7,055 in 2022. There we encountered families, some of whom have been using the water filters for more than three years. Initially, people were very skeptical, but after a number of villagers started using a water filter, the health of children, especially girls, turned out to improve greatly and dropout rates at school dropped sharply. As a result, acceptance quickly grew and clean water was shared among the villagers. At this moment, up to 20 people are now using 1 water filter.

On November 24 , we attended a meeting of the Rotary Club Addis Ababa Entoto. They provide the management of the projects. Again, it was reiterated that the water filter projects are such a great success for the quality of life of people in the remote areas of Ethiopia. For them, this was the flagship project for their organization and they hope it will be continued from the Rotary in Leerdam as well.

Through the use of the water filters in Ethiopia, about 200,000 people currently have access to clean drinking water.